ОБЯВЛЕНИЕ 21

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаната, Татяна Водиченска – Никитова – частен съдебен изпълнител рег. № 791 с район на действие – Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на основание чл. 494 от ГПК във връзка с чл. 487 и сл. от ГПК от 29 октомври 2010 година до 29 ноември 2010 година ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 – нова ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време – 17.00 часа на последния ден на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на длъжника и ипотекарен длъжник Елена Николова Варадинова, с адрес: гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 6, който недвижим имот е придобит на името на Елена Николова Варадинова с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 188, т. IV, рег. № 12140, дело № 728 /21.09.2007г. на нотариус Мариела Калоянова, с № 200 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - СРС, вписан в "Служба по вписванията" към СРС под акт 124, том LLLXXII, дело 47000, вх. рег. № 68596 /21.09.2007г., по ИЗП. ДЕЛО № 20097910400191 за удовлетворяване вземането на взискателя „Юробанк И Еф Джи България“ АД срещу длъжника Елена Николова Варадинова в размер на сумата 161 770 евро - главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.08.2009г. до окончателното й изплащане; 31 405,63 евро - договорна лихва за периода от 03.11.2007г. до 13.08.2009г., 474,47 евро - просрочена годишна такса за управление, 293,86 евро - неплатена имуществена застраховка, 11 855,03 лв. - разноски по делото, и разноски по изп. дело № 20097910400191, в т.ч. такси по изпълнението по ТТРЗЧСИ с включено ДДС в размер на 7 629,18 лв. в полза на „Юробанк И Еф Джи България“ АД, както и следва да заплати и 36 лв. такси по изпълнението с включено ДДС и пропорционална такса по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, която към 15.12.2009г. с включено ДДС е в размер на 6512,84 лв. и след тази дата продължава да се начислява,

а ИМЕННО: ПЪРВИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Овча купел", квартал „Суходол", съгласно данъчна оценка на ул. "Втори юни /23/" № 13 /тринадесет/, състоящ се от: хол, трапезария, кухня, стая и сервизни помещения, със застроена площ от 149,33 /сто четиридесет и девет цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, ЗАЕДНО с част от СУТЕРЕНА на сградата, като продаваемата част е със самостоятелен вход и се състои от: лятна кухня, стая и помещение за зимнина, с площ общо на трите помещения в сутерена около 46 /четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседи: от три страни двор и котелно помещение на сутерена на сградата, ЗАЕДНО С 1/2 /една втора/ идеална част от котелното помещение в сутерена на сградата, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и ЗАЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с площ по скица от 580 /петстотин и осемдесет/ квадратни метра и с площ по документ за собственост от 620 /шестстотин и двадесет/ квадратни метра, съставляващ урегулиран поземлен имот VIII - 17 /осми за имот седемнадесети/ от квартал 40 /четиридесети/ по регулационния план на гр. София, местност кв. "Суходол", при съседи по скица: улица и поземлени имоти номера: VII - 16 и IX - 18.

Функционално разпределение:

От входната врата се влиза направо, на ниво терен, в стая, от която се влиза във втора стая с камина. В дясно се слиза в сутерена към две тоалетни, лятна кухня и помещение за зимнина. Направо от входната врата по стълби се достига до ПЪРВИЯ ЕТАЖ, на който се намират хола с камина и трапезарията, от която се влиза в кухнята и в двете сервизни помещения. От трапезарията по няколко спъпала, на полуетаж, се достига до стаята с камина. Дворът не е облагороден.

Довършителни работи:

Подове:

СУТЕРЕН - теракот и мозайка - в двете стаи; теракот - в помещението за зимнина, в лятната кухня и в двете тоалетни;

ПЪРВИ ЕТАЖ - теракот - в хола, венецианска мозайка - в трапезарията; дюшеме - в кухнята; паркет - в стаята; мозайка - в сервизните помещения.

Стенни покрития:

СУТЕРЕН - латекс - в двете стаи, в лятната кухня и в помещението за зимнина; тапети - в тоалетните /в лошо състояние/;

ПЪРВИ ЕТАЖ - латекс - в хола, в трапезарията, в кухнята, в стаята и в сервизните помещения;

Тавани - латекс;

Дограма - външна дограма - дървена двукатна; вътрешни врати - дървени; външна врата - дървена;

Инсталационна характеристика:

Електроснабдяване: осветителна и силова ел.инсталация. Водоснабдяване: от градски водопровод. Канализация: включена към градски колектор; Телефон: не. Отопление: три броя камини. Други инсталации: няма.

Конструкция и етажност на сградата - масивна стоманобетонна конструкция със сутерен и два жилищни етажа.

Сградата е масивна конструкция, с тухлени преградни стени, с Акт за узаконяване № 21 от 03.11.1993 г., няма видими дефекти по основните носещи конструктивни елементи.

ПЪРВИЯТ ЕТАЖ и частта от СУТЕРЕНА се нуждаят от ремонт. Теракота е в сравнително добро експлоатационно състояние, паркета в стаята на първия етаж е частично повреден. Дюшемето в кухнята е изгнило. Сервизните помещения и кухнята са в лошо експлоатационно състояние и е необходим основен ремонт.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на: 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) на основание чл. 494, ал. 2, изр. 2 от ГПК.

Изнесеният на публична продан имот е ипотекиран в полза на „Юробанк И Еф Джи България“ АД за 161770 ЕВРО, заедно с лихви, неустойки и разноски по събирането с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 189, т. IV, рег. № 12143, дело № 729 /21.09.2007г. на нотариус Мариела Калоянова, с № 200 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - СРС, вписан в "Служба по вписванията" към СРС под акт 66, том LXI, дело 47004, вх. рег. № 68597 /21.09.2007г.. Върху имота има вписана възбрана по изп. дело № 20097910400191 – вх. рег. № 2825, т. 002, № 168 от 04.02.2010г..

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки четвъртък от 17.00 часа до 19.00 часа и неделя от 10.00 часа до 12.00 часа през времетраенето на проданта – от 29 октомври 2010 година до 29 ноември 2010 година при управителя (пазача) на имота – Елена Николова Варадинова на адрес: гр. София, район Овча купел, кв. "Суходол" на ул."Втори юни" № 13. Адрес на управителя (пазача) на имота – Елена Николова Варадинова - гр. София, ж.к. Лагера, бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 6.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата за проданта и ако желаят да участват като НАДДАВАЧИ в проданта да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 2 от ГПК.

Задатъкът в размер на 10 на сто върху началната цена на изнесения на публична продан имот (чл. 489, ал. 1 от ГПК) за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Татяна Водиченска – Никитова – рег. № 791 – сметка - IBAN - BG12 CECB 9790 5067 6087 00 и BIC СЕСВ BGSF при „Централна кооперативна банка“ АД - Клон: Възраждане, като във вносната бележка се посочва номера на изп. дело - № 20097910400191, трите пълни имена на вносителя и че е задатък за участие в публична продан.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящия регистър (при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК).

На 30 ноември 2010 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 (входа откъм булеварда) ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител (чл. 492, ал. 1 от ГПК). Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по – висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал. 2 от ГПК).

Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък ( чл. 492, ал. 3 от ГПК).

ОБЯВЛЕНИЕ 20

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаната, Татяна Водиченска – Никитова – частен съдебен изпълнител рег. № 791 с район на действие – Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по ИЗП. ДЕЛО № 20107910400048, на основание чл. 487 и сл. от ГПК от 22 октомври 2010 година до 22 ноември 2010 година ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 – ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време – 17.00 часа на последния ден на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на ипотекарния длъжник Генислава Божидарова Николова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Младост - 3", бл. 321 А, вх. 1, ет. 9, ап. 38, който недвижим имот след учредяването от предишния собственик Емил Кънов Кънов на договорна ипотека върху него в полза на „ДЗИ БАНК“ АД (с правоприемник - Юробанк И Еф Джи България“ АД), е придобит от Генислава Божидарова Николова с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 192, том V, рег. № 21453, дело № 923 /12.10.2007г. по описа на нотариус Цветанка Симеонова, рег. № 030 на НК, с район на действие - РС гр. София, вписан в СП с вх. № 75544, акт № 115, том LLLXLI, дело № 52009 /12.10.2007г., за удовлетворяване вземането на взискателя „Юробанк И Еф Джи България“ АД срещу длъжника и ипотекарен длъжник Емил Кънов Кънов, като на основание чл. 429, ал. 3 от ГПК изпълнителният лист срещу длъжника и ипотекарен длъжник Емил Кънов Кънов